چشمانتان را دوست دارم

 

 

شب را دوست دارم بخاطر تاریکی....

تاریکی را دوست دارم بخاطر تنهایی...

تنهایی را دوست دارم بخاطر فکر کردن ...

فکر کردن را دوست دارم بخاطر شما دوستان گلم...

شما دوستان گل را دوست دارم بخاطر چشمانتان...

چشمانتان را دوست دارم

بخاطر قطرات اشکی که میدانم بر سر مزارم خواهید ریخت!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!

 

[ سه شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۰ ] [ 14:48 PM ] [ nafas ] [ ]

دیگه همه چی تموم


خودت خواستی بری

باشه

ولی کاش نجابت عشقم درک کرده باشی

کاش ....

باشه این اخرش

وقت وداست

دستام میلرزه

دلم میلرزه

ولی باشه

بهت نه نمیگم

میرم

من که باید از این خاک برم

میرم

شایدم زودتر

باشه عشقت تو قلبم خاک میکنم

ولی بعدش دلمم تو همین جا

همین لحظه

خاک میکنم

میشم از سنگ

هیچ کسی باور نمیکنم

هیچ عشقیو

نه باور دارم

نه خواهم داشت

من یه بچه بودم

دلم پر از مهر بود

پر از محبت

کاش میشد از دنیا برم

تا هیچ دلتنگی در کار نبود

خدایا

ببر منو

خداحافظ برای همیشه

[ یکشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 22:32 PM ] [ nafas ] [ ]

تو نیز خاموش شوی

[ یکشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۰ ] [ 21:59 PM ] [ nafas ] [ ]