کاش از اول می دونستم تو ماله دیگرونی
کاش از اول می فهمیدم تو با من نمیمونی
I wish i knew from the very beginning that you belong to others
I wish I realized that you don't stay with me

کاش از اول می دونستم تو سهم من نمیشی

کاش می فهمیدم که تو از عشق من گریزونی
I wish i knew from the beginning that you are not gonna be my part
I wish i realized that you are escaping from my love

از فکر و قلبم تو نمیری که به همین زودی

تو اون فرشته پاکی که من فکر می کردم نبودی
You won't disappear from my mind and my heart quickly
You weren't that pure angel that I thought

میدونم هرجا که هستی با هرکسی نشستی

به راحتی فراموشم میکنی تو به زودی
I know that wherever you are and and with whoever you are
You will forget me so easily and quickly

این همه عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی
I was so in love , you didn't understand
I was honest with you ,you didn't understand


این همه عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی
I was so in love , you didn't understand
I was honest with you ,you didn't understand

کاش از اول می فهمیدم تو مغروری

کاش میدونستم از دنیای من دوری
I wish I realized that you are so proud
I wish I knew you are far from my world

کاش آروم آروم از قلب من میرفتی

چه دروغای شیرینی به من میگفتی
I wish you left my heart slowly
How sweet lies you told me!

ین همه عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی
I was so in love , you didn't understand
I was honest with you ,you didn't understand


این همه عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی
I was so in love , you didn't understand
I was honest with you ,you didn't understand